Kurum kültürü nedir? Kurum kültürü neden önemlidir?

Cumartesi, 18 Eylül 2021 10:11

Kurum kültürü bir şirketin veya kuruluşun özgün noktada yer alması bağlamında son derece önemli bir kavramdır. Bu anlamda odaklanırsak her bir kuruluşun kendilerine özgü kimlikleri olduğunu söyleyebiliriz. İşte tam da bu noktada kurum kimliği ön plana çıkmaktadır. Peki, kurum kültürü nedir?

Küçük, orta veya büyük ölçekteki şirketlerin hiç şüphesiz ki başarılarının ya da tanınırlıklarının arkasında kurum kimliğine verdikleri önem yatmaktadır. tanınırlığının da bir göstergesi niteliğinde olabilir. Dolayısıyla bir şirketin kimliği o şirketin duruşunu, vizyonunu ve misyonunu en iyi şekilde tanımlamaktadır.

Kurum kültürü nedir?

Kurumlara özgü davranış, tutum, inanç ve alışkanlıkların tümüne işaret eden bir kavramdır kurum kültürü. Kurumlara ait tüm personellerin davranışlarını düzenlemeye, diğer bir ifadeyle disipline etmeyi amaçlar. Bir kurum çatısı altında görev alan tüm bireylerin davranışları ile kurum kültürü örtüşmek zorundadır. Çünkü kurumlarda başarı ve özgünlük bu şekilde sağlanır.

Öte yandan kurum kültürü bir şirketin belki de en hassas şekilde gerçekleştirmesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Bu anlamda atılacak olan her bir detay o şirketin sağlam temeller üzerine kurulması için önemlidir. Kurum kültürü oluşturma noktasında yöneticiler ve personeller arasındaki şeffaflık temel alınır. Nitekim her şeyin temelinde doğru iletişim bulunmaktadır. Özetle kurum kültürü yöneticiler ve personeller arasındaki iletişimin eksiksiz ve doğru olma noktasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte kurum kültürü ne kadar net çizgilerle belirlenirse, personellerin iş adaptasyon süreçleri de o kadar kolay olacaktır. Buna göre personellerin aktif olacağı bir iş pratiğini yaratmak kurum kültürünün gelişmesinde etkili olacaktır.

Kurum kültürü özellikleri nelerdir?

Detaylı bir kavramsal perspektifini sunduğumuz kurum kültürü nedir sorusunun yanında özelliklerini tanımak da faydalı olacaktır. Kurum kültürü kendi içerisinde pek çok özelliği barındırmaktadır. Diğer bir ifadeyle yapısı itibariyle organizasyon süreçlerinde belli başlı özellikleri vardır.

Kurum kültüründe hem soyut hem de somut değerler bir arada bulunmaktadır. Bu anlamda soyut değerler somut değerlerin; somut değerler de soyut değerlerin önüne geçemez. Haliyle kurum kültürünün kalıp davranışlar ekseninde gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

Kurum kültürünün önemine iki farklı noktadan bakmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu iki noktayı ayrı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. İlk noktada kurumun kendi içerisinde sahip olduğu önemden bahsedilir. Diğer noktada ise kuruma dışarıdan nasıl göründüğüne odaklanılmaktadır. Buna göre kurum kültürünün hem kurum içinde hem de kurum dışında önemli olduğunu söylemek mümkündür.

Personellerin kurum kültürüne saygı duymaları ve bu çerçevede hareket etmesi gerekmektedir. Kurum kültürü, bir kurumun kuruluşundan itibaren başlayan bir kavram değildir. Aksine sonradan kazanılan bir pratiktir. Nitekim kurumun genel vizyonu ve misyonu bağlamında şekil almaktadır. Öte yandan kurum kültürü devamlılık isteyen bir kavramdır. Bu noktada ise esas alınması gereken noktalardan biri işe alım sürecinde başlamaktadır. Personel seçiminde, kurum kültürüne uyumlu olmak önemlidir.

Kurum kültüründe yöneticilere büyük sorumluluk düşmektedir. Nitekim kültürü geliştirmek ve devamını sağlamak gibi noktalarda yöneticiler sorumluluk sahibi mercilerdir. Öte yandan farklı kültürlerinden gelen personeller kurum kültürü sayesinde uyumluluğu yakalayabilmektedirler. Buna göre yine yöneticilerin doğru planlama ve doğru iletişim kanallarını kullanması gerekmektedir. Dolayısıyla kültürler arası farklar ortadan kalkmış olur.

Kurum kültürü yöneticilerin ve personellerin aktif katılımı ile ortaya çıkan bir kavramdır. Kesinlikle kendiliğinden ortaya çıkmaz ya da ezbere dayalı bir sistemi gerektirmez. Aksine yöneticilerin saha ortamında gerçekleştirdikleri bir takım pratiklerden oluşmaktadır. Örneğin personellerin yanında bulunmak, onlarla doğru ve etkili bir iletişim gerçekleştirmek gibi.

Yukarıda yapılan tanımlamalar ve özellikleri ele aldığımızda güçlü bir kurum kültürünü kazanmak için bazı aşamaların mevcut olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla kurum kültürünün devamı ve sağlıklı ilerleme kaydetmesi için her bir birimin önemi büyüktür. Nitekim kültür dediğimiz kavram ortak bir harekete dayanmaktadır.

Kurum kültürünün her bir kurumda farklı biçimlerde uygulanan çeşitleri vardır. Bu anlamda kurum kültürü biçimlerini aşağıdaki gibi toparlayabiliriz.

  • Direncin esas alındığı kurum kültürlerinde değişime çok sık rastlanmaz.
  • Süreklilik geçmişten gelen tüm değerlerin aynı şekilde esas alınması noktasında önemlidir.
  • Değişim geleneksel değerlere çok fazla bağlı kalmamak noktasına odaklanır.
  • Muhafazakar yaklaşım tüm değerlerin muhafazakar bir bakış açısıyla düzenlendiğine işaret etmektedir.

Kurum kültürü neden önemlidir?

Kurum kültürünün önemine iki farklı noktadan bakmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu iki noktayı ayrı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. İlk noktada kurumun kendi içerisinde sahip olduğu önemden bahsedilir. Diğer noktada ise kuruma dışarıdan nasıl göründüğüne odaklanılmaktadır. Buna göre kurum kültürünün hem kurum içinde hem de kurum dışında önemli olduğunu söylemek mümkündür.

Kurum kültürü sayesinde personeller sınıf bilincini öğrenmektedirler. Bir nevi takım ruhunu kazanıp bu ruhu uzun vadeli içselleştirebilmektedirler. Aynı zamanda kurum aidiyeti duyguları üst seviyeye çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışanların bir bütün halinde kurumun parçası olmaları kolaylaşmaktadır. Bunların yanı sıra kurum kültürünün mavi yaka ya da beyaz yaka ayrımı olmadan benimsenmesi gerekmektedir. Böylece tüm personeller üzerinde motivasyon oluşur ve dengesizlik ortaya çıkmaz.

Kurum kültürünün sağlanması personellerin kuruma bağlılık kazanmasına yardımcı olmaktadır. Öte yandan kurum içinde alınacak kararlarda belirsizlik yaşanmamasına faydası vardır. Dolayısıyla kurumlarda köklü bir kurum kültürünün yaratılması önem teşkil etmektedir. Aksi takdirde sürekli belirsizlikler ortaya çıkacaktır. Bu durum ise kurumsal yapı bakımından sağlam olmayan bir niteliğe işaret edecektir.

Kurum kültürü bir kurumun bir nevi kimlik kartıdır. Nitekim kurum kültürü sayesinde kurumun nasıl bir niteliğe sahip olduğunu anlamak kolaylaşacaktır. Bu anlamda kurumların olumlu bir algı oluşturması noktasında kurum kültürünü dışarıya en iyi şekilde yansıtmak önemlidir. Öte yandan kurumun hedefleri bakımından da büyük kazançlar sağlanır. Nitelikli bir kurum kültürüne sahip kurumlar rekabet avantajına sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla kurum kültürünü hem içeride hem dışarıda en iyi şekilde yansıtmak önemlidir.

Daha fazla blog yazısı için tıklayın

Hemen kayıt olun ve ücretsiz deneyin!

Patron PDKS'ye kayıt olmak ve denemek ücretsizdir. Hemen birkaç adımlık kayıt formunu doldurun ve onay beklemeden anında kullanmaya başlayın.

Kredi kartı, ön ödeme veya taahhüt gerekmez.